Herb
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Gmina Piława Górna z siedzibą, ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna tel.:  74 832 49 10, fax: 74 837 13 86, email: um@pilawagorna.pl NIP: 882-10-08-231
Certyfikat ISO Ważne adresy Elektroniczna Skrzynka Podawcza BIP
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności

Aktualności

 
2011-07-08

Normy czystości powietrza zachowane w Piławie Górnej

Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwalił Program Ochrony Powietrza dla strefy dzierżoniowsko-świdnickiej. Na terenie Piławy Górnej nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych stężeń pyłu, a działania zapobiegawcze trzeba będzie zrealizować do 2020 roku. To najważniejsze przesłanki programu wynikające ze streszczenia sporządzonego przez opolską firmę Atmoterm.

Programy ochrony powietrza (POP) przygotowywane są dla określonych zanieczyszczeń powietrza (pyły, zanieczyszczenia gazowe) oraz dla ściśle określonego terenu - zwykle jest to powiat lub zespół powiatów będący tzw. strefą oceny jakości powietrza. Programy wykonuje się dla zanieczyszczeń, które zostały wskazane w ocenie jakości powietrza przygotowywanej corocznie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) dla całego województwa, gdyż stężenia tych substancji w powietrzu przekraczają dopuszczalne normy. Celem POP jest wskazanie: 

 • obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych,
 • źródeł odpowiedzialnych za powstałe przekroczenia,
 • działań, których realizacja doprowadzi do osiągnięcia stanu jakości powietrza zgodnego z przepisami prawa.  

Piława Górna znajduje się w strefie dzierżoniowsko-świdnickiej, która terytorialnie obejmuje powiaty dzierżoniowski i świdnicki. Pomiary prowadzone przez WIOŚ wskazują, że na terenie strefy przekraczane są dopuszczalne wielkości dla pyłu zawieszonego PM10, czyli pyłu (cząstek stałych), którego wielkość ziaren nie przekracza 10 µm (mikrometrów, 10-6 m). Pyły te są szczególnie szkodliwe dla zdrowia, gdyż z powodu wielkości cząstek bardzo łatwo przedostają się wraz z wdychanym powietrzem do dolnych dróg oddechowych, a najmniejsze z nich mogą przenikać przez błony komórkowe i z oskrzelików trafiają do krwioobiegu. Efektem narażenia ludności na podwyższone stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu są przewlekłe choroby dróg oddechowych (np. astma oskrzelowa), alergie, choroby układu krążenia i wiele innych. Grubsze frakcje pyłów nie są normowane w powietrzu, a przez to nie podlegają również analizie w ramach POP. 

W ramach przygotowania POP dokonano inwentaryzacji źródeł zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10. Określono, ile pyłu PM10 wprowadzane jest do powietrza: 

 • z zakładów przemysłowych, energetyki i lokalnych kotłowni,
 • z dróg przebiegających przez oba powiaty,
 • z indywidualnego spalania paliw do celów grzewczych,
 • z terenu kopali kruszyw.  

W efekcie przeprowadzonych obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wskazano, że w strefie dzierżoniowsko-świdnickiej przekroczenia norm dla pyłu zawieszonego PM10 występują na terenie Dzierżoniowa, Świdnicy oraz na terenach wokół kopalni kruszyw „Graniczna" w Goczałkowie. Na obszarze przekroczeń za wielkość stężeń pyłu zawieszonego PM10 w znaczącym stopniu odpowiada napływ zanieczyszczeń spoza strefy oraz naturalne tło (ok. 68%), a wśród lokalnych źródeł (zlokalizowanych w strefie) największy udział mają indywidualne systemy ogrzewania mieszkań (odpowiadają za ok. 25% wielkości stężeń). 

Na terenie Piławy Górnej nie stwierdzono (na podstawie obliczeń) przekroczeń dopuszczalnych stężeń dla pyłu zawieszonego PM10. Władze miasta na spotkaniach konsultacyjnych w czasie przygotowywania programu podnosiły problem uciążliwości zakładów kamieniarskich na terenie miasta oraz kilku kopalni kruszyw zlokalizowanych w niedalekiej odległości od Piławy Górnej. Problem zakładów kamieniarskich, które na prowadzenie działalności nie potrzebują decyzji środowiskowych wymaga zmiany prawa. W obecnym stanie prawnym możliwe jest jedynie wprowadzenie odpowiednich zapisów do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących tego rodzaju usług, np. nakaz prowadzenia prac powodujących pylenie we wnętrzu budynków na terenie zakładów kamieniarskich. W przypadku kopalni kruszyw, w odpowiedzi na zgłoszony wniosek uzupełniono inwentaryzację kopalni kruszyw o wskazane trzy zakłady. Przeprowadzone ponownie obliczenia nie wykazały występowania przekroczeń dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego PM10 w Piławie Górnej. Można zatem wnioskować, że wpływ wspomnianych kopalni kruszyw na wielkość zanieczyszczenia pyłem PM10 jest niewielki, niepowodujący przekroczeń norm dla analizowanego zanieczyszczenia i ma raczej charakter lokalny. 

Program ma wskazać szereg działań, których realizacja powinna przyczynić się do poprawy stanu jakości powietrza na terenie strefy dzierżoniowsko-świdnickiej. Do głównych zadań nałożonych na Piławę Górną należy:

 • likwidacja ogrzewania węglowego w budynkach użyteczności publicznej, poprawa stanu technicznego dróg w powiecie - utwardzenie dróg lub poboczy w celu redukcji wtórnego unosu pyłu z drogi; modernizacja dróg,
 • utrzymanie działań ograniczających emisję wtórną pyłu poprzez regularne utrzymanie czystości nawierzchni (czyszczenie metodą mokrą),
 • prowadzenie działań promujących ogrzewanie zmniejszające emisję zanieczyszczeń do powietrza i działań edukacyjnych (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje) w celu uświadamiania wpływu zanieczyszczeń na zdrowie,
 • uwzględnianie w nowo tworzonych lub aktualizowanych w planach zagospodarowania przestrzennego wymogów dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników niepowodujących nadmiernej „niskiej emisji" PM10 oraz projektowanie linii zabudowy uwzględniając zapewnienie „przewietrzania" miasta ze szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej zabudowie oraz zwiększenie powierzchni terenów zielonych (nasadzanie drzew, krzewów),
 • wymiana taboru komunikacji miejskiej na pojazdy konwencjonalne spełniające normy emisji spalin Euro 4 oraz zastosowanie w komunikacji miejskiej środków transportu zasilanych alternatywnym paliwem gazowym CNG lub paliwem odnawialnym (bioetanol) w miejsce oleju napędowego,
 • kontrola gospodarstw domowych w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów,
 • uwzględnienie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza, poprzez: odpowiednie przygotowywanie specyfikacji zamówień publicznych, które uwzględniać będą potrzeby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem,
 • uwzględnianie ograniczenia emisji niezorganizowanej pyłów (w tym również wynikających z transportu urobku) na etapie wydawania decyzji środowiskowych.  

Ponadto uznano za konieczne wskazanie działań zmierzających do ograniczenia uciążliwości wynikającej z działalności kopalni kruszyw oraz z transportu urobku. Na odpowiednie organy i podmioty nałożono obowiązki: 

 • monitoringu pojazdów opuszczających place budów i kopalnie odkrywkowe oraz pola uprawne pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg, prowadzącego do niezorganizowanej emisji pyłu,
 • zraszania obszarów o nadmiernym pyleniu w kopalniach kruszyw, szybkie reagowanie w sytuacjach nadmiernego pylenia,
 • nasadzania pasów ochronnych zieleni wokół kopalni kruszyw w celu przeciwdziałania lub ograniczenia emisji wtórnej, jeżeli istnieją warunki terenowe i realizacyjne.  

Program ochrony powietrza został uchwalony przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego (uchwała Nr III/44/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie „Naprawczych programów ochrony powietrza dla stref województwa dolnośląskiego, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu") i stanowi akt prawa miejscowego. Termin realizacji wyznaczono na 2020 rok.

UMPG
 
26 lipca 2017
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Anny, Mirosławy, Joachima
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Jesteś naszym
 533439 
gościem
Gmina Piława Górna z siedzibą, ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna tel.:  74 832 49 10, fax: 74 837 13 86, email: um@pilawagorna.pl NIP: 882-10-08-231
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI