Herb
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Gmina Piława Górna z siedzibą, ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna tel.:  74 832 49 10, fax: 74 837 13 86, email: um@pilawagorna.pl NIP: 882-10-08-231
Certyfikat ISO Ważne adresy Elektroniczna Skrzynka Podawcza BIP

Program współpracy na rok 2017

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PIŁAWA GÓRNA

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3ust.3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

§1

Postanowienia ogólne

 1. Program współpracy Gminy Piława Górna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3, zwany dalej programem stanowi element polityki społeczno-finansowej Gminy.
 2. Program określa  formy i zakres tej współpracy.
 3. Program określa priorytety zadań publicznych, których realizacje samorząd Gminy Piława Górna będzie wspierał w 2017 roku i powierzał je podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
 4. Działanie władz samorządowych wyrażane jest wolą wspierania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie.
 5. Wszystkie informacje dotyczące współpracy samorządu Gminy Piława Górna z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Miasta w  Piławie Górnej oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
 6. W sprawach związanych z realizacją programu należy kontaktować się z koordynatorem ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (Sekretarz Gminy) w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej.
 7. Program dotyczy podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 8. Środki finansowe na realizację zadań ujętych w programie zostaną określone w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Piławie Górnej na rok 2017.

 § 2

Cele główne i szczegółowe programu

Cel główny: Celem głównym programu jest rozwój i rozszerzanie form współpracy Gminy Piława Górna z organizacjami  pozarządowymi na rzecz szerszego zaspokajania potrzeb oraz poprawy warunków podnoszenia poziomu życia mieszkańców gminy.

Cele szczegółowe: 

 1. Poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych
 2. Wzajemna informacja o proponowanych kierunkach działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków.
 3. Integracja środowisk w celu lepszego zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej.

§3

Zasady i formy współpracy

 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach: suwerenności, pomocniczości  i partnerstwa.
 2. W Gminie Piława Górna współpraca z organizacjami pozarządowymi może przybierać formy:
 3. powierzania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych określonych w ustawie pożytku publicznego i o wolontariacie;
 4. wspierania organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych określonych w ustawie pożytku publicznego i o wolontariacie;
 5. umów wspólnych na wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;
 6. umów wspólnych na wykonanie zadań publicznych w trybie poza konkursowym;
 7. podejmowanie wspólnych działań na rzecz diagnozowania problemów i potrzeb  mieszkańców Piławy Górnej;
 8. wspieranie programów;
 9. wprowadzanie sprawnego systemu przepływu informacji dotyczącej przepisów prawnych;
 10. upowszechnianie informacji o programach pomocowych;
 11. pomoc w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami pozarządowymi w skali lokalnej/ogólnopolskiej;
 12. wzajemne konsultowanie projektów aktów normatywnych  dotyczących sfery zadań publicznych;
 13. wzajemny udział w projektach i programach zewnętrznych;

§ 4

Podmioty programu

Podmiotami współpracy są organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Piława Górna lub z poza gminy działające na rzecz jej mieszkańców.

§ 5

Zakres współpracy

Współpraca Gminy Piława Górna z organizacjami pozarządowymi obejmuje zadania sfery publicznej, o których mowa w art. 4 ustawy w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.

§6

Zadania priorytetowe na rok 2017

 1. Wspieranie różnorodnych form upowszechniania kultury fizycznej i sportu wraz z rozwojem  i poprawą bazy sportowej na terenie miasta.
 2. Wspieranie różnorodnych form upowszechniania kultury o zasięgu lokalnym i regionalnym.
 3. Wspieranie imprez sportowo – rekreacyjnych.
 4. Wspieranie różnorodnych kół zainteresowań i ciekawych zajęć kultury fizycznej.
 5. Wspieranie lokalnych tradycji kulturowych, turystyki (izba regionalna, muzeum kamienia szlaki pieszo - rowerowe, ścieżki edukacyjne ).
 6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie zwiększenia aktywności społecznej osób niepełnosprawnych.
 7. Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, wspieranie alternatywnych form opieki dla dzieci do 3 roku życia.
 8. Wspieranie funkcjonowania systemu pieczy zastępczej.
 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony bezdomnych zwierząt oraz zwierząt podlegających ścisłej ochronie.
 10. Wspieranie inicjatyw promocyjnych podejmowanych we współpracy z krajowymi i zagranicznymi regionami partnerskimi.
 11. Współpraca z organizacjami pozarządowymi przy realizacji projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, w tym funduszy europejskich.
 12. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresie walki z patologiami społecznymi wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem problemu alkoholu, narkotyków, substancji psychoaktywnych oraz przemocy w rodzinie.
 13. Organizacja zajęć pozalekcyjnych.
 14. Organizacja wypoczynku,w tym z uwzględnieniem programów profilaktycznych.
 15. Pomoc społeczna i działania na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej, w tym działalności klubu seniora.
 16. Pomoc najuboższym i działania na rzecz zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.
 17. Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta, połączone ze wspieraniem piławskich środowisk artystycznych.
 18. Wspieranie programów dożywiania na terenie Gminy.
 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy.
 2. Współpraca w ramach udostępniania obiektów gminnych przy organizowaniu imprez sportowych i rekreacyjnych.
 3. Współpraca w ramach publikacji ważnych informacji o działaniach podejmowanych przez Gminę oraz organizacje pożytku publicznego na stronie internetowej gminy oraz gazecie lokalnej.
 4. Wspieranie organizacji spotkań grup nieformalnych, przekazywanie dobrych praktyk oraz wypracowywanie projektów służących lokalnej społeczności.
 5. Współpraca i wspieranie organizacji pozarządowych przy tworzeniu lokalnych inkubatorów dla organizacji pozarządowych. 

§7

Okres realizacji i wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację    programu

Program współpracy jest programem obejmującym rok  2017.Gmina współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego w ramach uchwalonego programu planuje przeznaczenie środków finansowych w wysokości 220.000,00 zł,  które zostaną    określone w uchwale budżetowej na rok 2017.   

§ 8

Sposób realizacji programu

 1. Ze strony Gminy realizatorem programu jest Urząd Miasta w Piławie Górnej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej. Ze strony organizacji pozarządowych w realizacji programu uczestniczą organizacje zainteresowane współpracą z Gminą Piława Górna na rzecz jej mieszkańców. Realizacja programu opiera się o doświadczenia lat ubiegłych ( wzajemne konsultacje, wdrażanie nowych form współpracy, przekazywanie informacji oraz wzajemne informowanie się o kierunkach współpracy)
 2. Program współpracy jest programem otwartym na nowe rozwiązania realizowane przez organizacje pozarządowe.
 3. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest realizowany również w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych do wysokości środków określonych w tym programie oraz programu przeciwdziałania narkomanii.
 4. Program współpracy ma charakter otwarty i stanowi zbiór form, celów, kierunków, priorytetów i środków finansowych regulujących praktykę współdziałania.
 5. Szczegóły dotyczące realizacji zadań wymienionych w Rozdziale 6 definiowane są w poszczególnych umowach dotyczących ich realizacji.

§9

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach

 1. Zadania obejmujące pomoc finansową będą zlecane w formie otwartych konkursów
  ofert, ogłoszonych przez Burmistrza Piławy Górnej i innych form prawnych, zgodnych z ustawą działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Burmistrz Piławy Górnej określa każdorazowo w drodze zarządzenia szczegółowe
  warunki konkursu.
 3. W celu opiniowania ofert konkursowych Burmistrz Piławy Górnej w drodze Zarządzenia powołuje Komisję Konkursową
 4. Do zadań powołanej komisji konkursowej  należy ocena prawidłowości przeprowadzonej procedury konkursowej, ocena ofert i przedłożenie protokołu końcowego  Burmistrzowi Piławy Górnej.
 5. Ostateczna informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursowego jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach ogłoszeń.

§ 10

Ocena realizacji programu

 1. W terminie do 31 maja każdego roku Burmistrz Piławy Górnej przedstawi sprawozdanie Radzie Miejskiej w Piławie Górnej z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni.
 2. Sprawozdanie z  realizacji programu obejmuje między innymi:
 3. liczbę ogłoszonych konkursów na wykonanie zadań publicznych
 4. liczbę ofert złożonych w ogłoszonych konkursach, w tym ilość organizacji
 5. liczbę zawartych umów
 6. wysokość kwot udzielanych w poszczególnych obszarach w połączeniu z realizacją zadań
 7. ocenę merytoryczną wykonywanych zadań.

§ 11

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

 1. Program współpracy Gminy Piława Górna z organizacjami pozarządowymi jest konsultowany zgodnie z Uchwałą nr 230/XLV/2010 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 25 sierpnia 2010 roku  w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 2. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017  utworzony został w oparciu o wymogi ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w oparciu o doświadczenia realizacji programów w latach ubiegłych.
 3. Projekt Programu jest umieszczany  na stronie internetowej UM w Piławie Górnej i Biuletynie Informacji Publicznej.
UM Piława Górna
26 lipca 2017
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Anny, Mirosławy, Joachima
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Jesteś naszym
 533440 
gościem
Gmina Piława Górna z siedzibą, ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna tel.:  74 832 49 10, fax: 74 837 13 86, email: um@pilawagorna.pl NIP: 882-10-08-231
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI