Herb
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Gmina Piława Górna z siedzibą, ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna tel.:  74 832 49 10, fax: 74 837 13 86, email: um@pilawagorna.pl NIP: 882-10-08-231
Certyfikat ISO Ważne adresy Elektroniczna Skrzynka Podawcza BIP

Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej

 

20141202art.jpg

W dniu 26.08.2015 r. na ostatniej sesji Rady Miejskiej, został przyjęty ostatni dokument strategiczny opracowany w ramach projektu „Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej – wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju” tj.: 

 • Program Rewitalizacji  Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020.

Oprócz powyższego programu w ramach przedsięwzięcia zostały opracowane  następujące dokumenty:

 • Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020.
 • Program Zwiększania Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020.
 • Program aktywności społeczno – zawodowej na rzecz kształtowania świadomości innowacyjnej i przedsiębiorczej mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020.
 • Program Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020

Głównym celem i założeniem projektu było stworzenie i uruchomienie efektywnego mechanizmu długofalowej współpracy w zakresie partnerskiego diagnozowania
i rozwiązywania problemów całego obszaru funkcjonalnego, tj. Partnerstwa JST Powiatu Dzierżoniowskiego i przygotowanie partnerstwa do pozyskiwania środków funduszy strukturalnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Projekt miał charakter partnerski i  był realizowany we współpracy z Powiatem Dzierżoniowskim, Gminą Miejską Dzierżoniów–liderem projektu, Gminą Bielawa, Gminą Pieszyce, Gminą Wiejską Dzierżoniów, Gminą Łagiewniki, Gminą Niemcza i Gminą Piława Górna.


20141202art.jpg
 
W związku z trwającymi pracami nad Programem Rewitalizacji Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020, zapraszamy do zapoznania się z treścią opracowanego projektu. Projekt dokumentu można znaleźć tutaj.
 

20141202art.jpg

W dniu 24.06.2015 r. na ostatniej sesji Rady Miejskiej, zostały przyjęte następujące dokumenty: 

 • Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020 Pobierz
 • Program Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020, Pobierz
 • Program Zwiększenia Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020, Pobierz Cz.1  Pobierz Cz.2
 • Program aktywności społeczno - zawodowej na rzecz kształtowania świadomości innowacyjnej i przedsiębiorczej mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020. Pobierz

Dokumenty te zostały opracowane w ramach projektu „Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej – wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju”. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 –2013.

Projekt ma charakter partnerski i  jest realizowany we współpracy z Powiatem Dzierżoniowskim, Gminą Miejską Dzierżoniów–liderem projektu, Gminą Bielawa, Gminą Pieszyce, Gminą Wiejską Dzierżoniów, Gminą Łagiewniki, Gminą Niemcza i Gminą Piława Górna.

Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020 jest dokumentem określającym główne kierunki rozwoju w kontekście perspektywy finansowej 2014-2020. Opracowanie obejmuje koncepcje funkcjonowania Ziemi Dzierżoniowskiej na najbliższe lata ze wskazaniem jej wizji, misji, priorytetów, celów strategicznych, operacyjnych i zadań, które zmierzają do zapewnienia na obszarze Ziemi Dzierżoniowskiej optymalnych warunków rozwoju, w związku z zachodzącymi w naszym kraju zmianami.


 - 20150226b_progam_aktywizacji.jpg

Program aktywizacji społeczno - zawodowej pobierz>> (12MB)


- 20150105_logo_partnerstwo.jpg

Projekt Programu Zwiększenia Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej pobierz>> (25MB)

Uwagi i wnioski do projektu można zgłaszać w formie elektronicznej na adres na adres: askowronska@um.dzierzoniow.pl  do 23 stycznia 2015 r.


- 20150105_logo_partnerstwo.jpg

Projekty dokumentów: Program Rozwoju Transportu i Program aktywności społeczno – zawodowej w ramach projektu Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej

 • Program aktywności społeczno-zawodowej na rzecz kształtowania świadomości innowacyjnej i przedsiębiorczej mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020 pobierz>> (12MB)
 • Program rozwoju transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014 - 2020 pobierz>> (10MB)

Uwagi i wnioski do projektów można składać w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Dzierżoniowa, pokój nr 4, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: askowronska@um.dzierzoniow.pl  do 21 stycznia 2015 r.


- 20150105_logo_partnerstwo.jpg

Konsultacje projektu Strategii Ziemi Dzierżoniowskiej - pobierz (6 MB)

Uwagi i wnioski do projektu można składać w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Dzierżoniowa, pokój nr 4, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: askowronska@um.dzierzoniow.pl, do 13 stycznia 2015 r.


 

- 20141202art.jpg

Zgodnie z realizacją ustalonego harmonogramu prac nad dokumentem pn.„ Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020” i czterema programami sektorowymi,realizowanego w ramach projektu ”Partnerstwo  JST  Ziemi  Dzierżoniowskiej - wspólnie w stronę zrównoważonego   rozwoju”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych (edycja 2) z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013, w dniu 31 października 2014r. w Urzedzie Miasta Dzierżoniowa, zostało zorganizowane spotkanie przedstawicieli JST z Wykonawcą.

Na spotkaniu przedstawiony został  dokument z przeprowadzonej diagnozy Ziemi Dzierżoniowskiej.

Zakres merytoryczny dokonanej analizy społeczno – gospodarczej, przeprowadzonej na obszarze zawiązanego partnerstwa, objął 5 stref życia społeczno - gospodarczego:

 • Sfera przestrzenna: obejmująca zagadnienia związane z przestrzenią i środowiskiem (położenie geograficzne, sieć osadnicza, zasoby naturalne i kulturowe, dominujące formy zagospodarowania przestrzeni, w tym obszary przemysłowe i aktywności gospodarczej) oraz infrastrukturą techniczną (komunikacja, drogi i transport, obwodnice, ochrona środowiska, gospodarka wodno-kanalizacyjna, gospodarka odpadami, mienie komunalne.)
 • Sfera społeczna: obejmująca zagadnienia związane z kapitałem ludzkim (demografia, wykształcenie, rynek pracy, źródła utrzymania, uczestnictwo w kulturze) oraz infrastrukturą społeczną (infrastruktura edukacyjna, kulturowa, sportowa i rekreacyjna, ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz kapitał społeczny związany  z działalnością organizacji pozarządowych).
 • Sfera gospodarcza: obejmująca zagadnienia związane z przedsiębiorczością (dominujące branże, główni pracodawcy, podmioty gospodarcze, struktura branż gospodarki).
 • Sfera technologiczna: obejmująca zagadnienia związane zzapleczem naukowo -badawczym, zmianami w procesach technologicznych, technologiami ekologicznymi, technologiami informacyjnymi i systemami komunikacji, technologiami produkcji, technologiami projektowymi i nowymi produktami, poziomem kadry inżynierskiej i technicznej
 • Sfera polityczno-prawna: obejmująca zagadnienia związane z zarządzaniem rozwojem lokalnym (budżet gminy, planowanie strategiczne, promocja, kapitał społeczny, współpraca lokalna i ponadlokalna).

Dane, które zostały zaprezentowane w diagnozie, będą stanowiły podstawę do dalszych pogłębionych analiz na etapie formułowania Strategii Rozwoju. Przedstawiona przez Wykonawcę część diagnostyczna zostanie zakończona na etapie podsumowania, w kierunku  i analizy SWOT, która przejdzie już w część strategiczną.

 Przygotowana przez Wykonawcę analiza SWOT, będzie syntezą opracowanego wcześniej  opisu stanu i tendencji rozwojowych obszaru funkcjonalnego oraz  zostanie poddana weryfikacji        na etapie warsztatów. Podczas tych warsztatów w grupie roboczej o możliwie dużym przekroju kompetencji i wiedzy, zostaną wypracowane główne kierunki rozwoju, w tym: wizja, misja i cele strategiczne. Następnie, wypracowany podczas warsztatów materiał, zostanie poddany ocenie w czasie  otwartych konsultacji społecznych.


- 20140930a_screenshot001.jpg

Po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020” i czterech programów sektorowych:

 • Program Rewitalizacji  Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020
 • Program Zwiększania Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020
 • Program aktywności społeczno – zawodowej na rzecz kształtowania świadomości innowacyjnej i przedsiębiorczej mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej  na lata   2014-2020
 • Program  Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020,

 Wykonawca, Instytut Badawczy IPC Sp. Z o.o., rozpoczął prace nad przygotowaniem szczegółowego harmonogramu prac, wstępną koncepcją zawartości dokumentu, propozycją przeprowadzenia konsultacji społecznych i  warsztatów strategicznych.

Wstępna koncepcja dokumentu została przesłana przez Wykonawcę 28 lipca 2014r.

Dokument ten został rozesłany do wszystkich członków zespołów merytorycznych, w skład którego wchodzą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i Zespołu Koordynatorów,  biorących      udział w pracach nad  opracowaniem Strategii i  czterech programów  sektorowych.

Po zatwierdzeniu  przesłanych propozycji, zostały wyznaczone pierwsze spotkania zespołów merytorycznych  z ekspertami  ze strony Wykonawcy.

 • 3 września 2014r.  odbyły się spotkania z zespołami ds. zwiększania retencyjności i rozwoju transportu,
 • 9 września 2014r.- spotkanie z zespołem ds. programu aktywizacji społeczno- zawodowej,
 • 10 września 2014r.- spotkanie z zespołem ds. programu rewitalizacji.

 Na spotkaniach  przeprowadzono dyskusję nad konkretnymi zapisami, punktami programów, zebrano również uwagi i spostrzeżenia oraz określono wykaz materiałów źródłowych do wykorzystania.

Kolejnym etapem prac będzie przeprowadzenie w najbliższym czasie przez Wykonawcę badań opinii mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji NGO oraz przeprowadzenie  diagnozy społeczno – gospodarczej obszaru Ziemi Dzierżoniowskiej.

 - 20140930a_screenshot002.jpg


- 201406017_logo_partnerstwo.jpg

Narodowa Strategia Spójności - dla Rozwoju Polski

”Partnerstwo  JST  Ziemi  Dzierżoniowskiej - wspólnie w stronę zrównoważonego   rozwoju”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych (edycja 2) z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013

Beneficjent/Lider projektu: Gmina Miejska Dzierżoniów, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów

Partnerzy projektu: Powiat Dzierżoniowski, Gmina Bielawa, Gmina Pieszyce, Gmina Wiejska Dzierżoniów, Gmina Wiejska Łagiewniki, Gmina Miejsko-Wiejska Niemcza, Gmina Miejska Piława Górna.

Całkowita wartość projektu:  717 895,00 PLN

Wkład Unii Europejskiej:  608 085,75 PLN

Podpisanie umowy  z Ministrem Infrastruktury i  Rozwoju  na realizacje projektu - 30 kwietnia 2014r.

Zakres projektu:

Opracowanie dokumentu: „Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020” i czterech programów sektorowych, tj.:

 • Program Rewitalizacji  Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020,
 • Program Zwiększania Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020, ·     
 • Program aktywności społeczno – zawodowej na rzecz kształtowania świadomości    innowacyjnej i przedsiębiorczej mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej  na lata 2014-2020
 • Program  Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020.

Ogłoszenie przetargu na opracowanie w/w dokumentów -  20 maja 2014r.

Opracowane dokumenty będą służyć do podejmowania decyzji strategicznych w celu rozwiązywania  wspólnych problemów i wskazywać kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego partnerstwa, a w konsekwencji do podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru funkcjonalnego.

Data  zakończenia rzeczowego realizacji projektu - 30.06.2015 roku.


W drodze zamówienia publicznego został wyłoniony Wykonawca:

 Instytut Badawczy  IPC Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Ostrowskiego 30,52-238 Wrocław. Będzie on realizował  zamówienie dotyczącego opracowania dokumentu  pn. „Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020” i czterech programów sektorowych:

 • · Program Rewitalizacji  Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020
  • · Program Zwiększania Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020
  • ·  Program aktywności społeczno – zawodowej na rzecz kształtowania świadomości     

                     innowacyjnej i przedsiębiorczej mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej  na lata   2014-2020

 • · Program  Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020,

Umowa z Wykonawcą  została podpisana  10 lipca 2014r. w siedzibie Urzędu Miasta  Dzierżoniowa. Termin jej realizacji upływa  31 maja 2015r.

Całkowita wartość umowy na opracowanie ww. dokumentów opiewa na kwotę: 227 550,00 zł brutto.

Opracowanie ww. dokumentów związane jest z realizacją projektu pn. „Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej – wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju”, którego Liderem Projektu jest Gmina Dzierżoniów a partnerami: Powiat Dzierżoniowski, Gmina Bielawa, Gmina Pieszyce, Gmina Wiejska Dzierżoniów, Gmina Wiejska Łagiewniki, Gmina Miejsko-Wiejska Niemcza, Gmina Miejska Piława Górna.

Głównym celem projektu jest stworzenie i uruchomienie efektywnego mechanizmu  długofalowej  współpracy w zakresie partnerskiego diagnozowania i rozwiązywania  problemów całego obszaru funkcjonalnego. Realizacja tego projektu przyczyni się do rozwiązywania istotnych problemów Ziemi Dzierżoniowskiej.

Projekt  ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych (edycja 2) z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 –2013.

Powstała dokumentacja wykorzystana będzie przy aplikowaniu o środki zewnętrzne w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.


 
UM Piława Górna
26 lipca 2017
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Anny, Mirosławy, Joachima
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Jesteś naszym
 533440 
gościem
Gmina Piława Górna z siedzibą, ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna tel.:  74 832 49 10, fax: 74 837 13 86, email: um@pilawagorna.pl NIP: 882-10-08-231
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI